Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.zielinskidawid.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.zielinskidawid.pl.
  2. Konto Użytkownika – elektroniczny zbiór informacji zawierających dane Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu np. składać zamówienia, przeglądać historię składanych zamówień, do którego dostęp zabezpieczony jest indywidualnym loginem i hasłem. 
  3. Serwis – strony internetowe dostępne w domenie www.zielinskidawid.pl.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, osobę prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  5. Usługodawca –Chocolate sp. z o.o. z siedzibą w Malborku przy ul. Westerplatte 36-38, 82-200 Malbork, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801297, NIP: 5792271756, REGON: 384236713. 
  6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 344 z późniejszymi zmianami).
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2. Zakres Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin określa sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w szczególności:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Szczegółowe warunki umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu znajdują się w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnym za pośrednictwem Serwisu.

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług

1. W ramach Serwisu, Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkowników następujące rodzaje usług:

a) rejestracja i prowadzenie Konta Użytkownika,

b) umożliwienie składania zamówień, 

c) przesyłanie informacji handlowych dotyczących oferty produktów w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (newsletter);

d) umożliwienie skorzystania z udostępnionego formularza kontaktowego.

2. W ramach usługi prowadzenia Konta Użytkownika, Usługodawca umożliwia składanie zamówień, przechowywanie danych adresowych Użytkownika w celu złożenia i realizacji kolejnych zamówień, udostępnia historię złożonych zamówień oraz status realizacji zamówień.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 4. Ogólne warunki świadczenia usług

1. Usługodawca umożliwia korzystanie przez Użytkownika z usług, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a-d przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany zakresu usług. O planowanym zmniejszeniu zakresu funkcjonalnego, Usługodawca informuje poprzez odpowiedni komunikat na głównej stronie Serwisu.

3. Korzystanie z usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet;

b) dowolna przeglądarka internetowa,

c) dostęp do poczty elektronicznej.

4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

§ 5. Rejestracja i prowadzenie Konta Użytkownika

1. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu rejestracji.

2. Rejestracja Konta Użytkownika następuje poprzez wprowadzenie adresu e-mail Użytkownika w formularzu na jednej ze stron Serwisu. Po jego wprowadzeniu, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysyłane zostanie hasło pozwalające na zalogowanie się do Konta Użytkownika. Użytkownik ma możliwość zmiany hasła po zalogowaniu do Konta Użytkownika za pośrednictwem Serwisu. 

3. Warunkiem pełnej funkcjonalności Konta Użytkownika, w szczególności warunkiem składania zamówień konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do obsługi procesu sprzedaży.

4. Proces składania zamówienia za pośrednictwem Konta Użytkownika przebiega w sposób, o którym mowa w § 6, z wyjątkiem konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Użytkownika.

§ 6. Składanie zamówień 

1. Do składania zamówień za pośrednictwem Serwisu nie jest konieczne utworzenie Konta Użytkownika, o którym mowa w § 5.

2. W celu złożenia zamówienia, należy wejść na stronę internetową Serwisu oraz dokonać wyboru produktów, które Użytkownik zamierza nabyć, poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. 

3. Po naciśnięciu przycisku „Dodaj do koszyka”, Użytkownik może kontynuować zakupy w Serwisie, naciskając przycisk „Kontynuuj zakupy” lub przejść do realizacji zamówienia, naciskając przycisk „Przejdź do płatności”.

4. Przed naciśnięciem przycisku „Przejdź do płatności”, należy zaznaczyć jedną z dostępnych opcji dostawy.

5. Po naciśnięciu przycisku „Przejdź do płatności”, Użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę, na której należy podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia lub zalogować się na Konto Użytkownika, w celu realizacji zamówienia z wykorzystaniem uprzednio podanych danych przypisanych do Konta. 

6. Po uzupełnieniu danych lub zalogowaniu się na Konto Użytkownika i wczytaniu danych z Konta Użytkownika, należy zaznaczyć jedną z dostępnych opcji płatności. 

7. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu Sklepu Internetowego poprzez zaznaczenie opcji „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”.

8. Po wykonaniu powyższych czynności, w celu ostatecznego potwierdzenia zamówienia, należy nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę”.

9. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Serwisie.

10. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych oraz naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę”, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

11. Złożenie przez Użytkownika zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, dostępnego w Serwisie.

12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem Sklepu Internetowego.

§ 7. Newsletter

1. Użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera w celu otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przez podanie swojego adresu poczty elektronicznej w przeznaczonym do tego formularzu w Serwisie oraz naciskając przycisk „Subskrybuj Już Teraz!”. 

§ 8. Korzystanie z formularzy kontaktowych

1. Usługodawca udostępnia w Serwisie formularz kontaktowy, służący do przesyłania wiadomości do Usługodawcy.

2. W celu skorzystania z formularza kontaktowego należy przejść do zakładki „Kontakt”, wypełnić formularz, a następnie nacisnąć przycisk „Wyślij”.

3. Korzystanie z formularza kontaktowego i przekazywanie za jego pośrednictwem danych osobowych jest dobrowolne i służy wyłącznie obsłudze zapytania Użytkownika.

4. Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonu kontaktowego.

§ 9. Pozostałe prawa i obowiązki stron 

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na urządzeniu Użytkownika, które uniemożliwiają dostęp do treści zawartych w Serwisie, powstałe z przyczyn od niego niezależnych.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

b) ujawnienie danych Użytkownika spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. ataku hakerskiego, awarii systemu, sprzętu, oprogramowania), którym Usługodawca nie mógł zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną związane jest z ryzykiem kradzieży / utraty danych nawet w przypadku dochowania przez Usługodawcę należytej staranności przy ich zabezpieczeniu;

c) nieprzestrzeganie przez Użytkownika warunków Regulaminu;

d) zakłócenia w działaniu Serwisu wywołane nieprawidłowym użytkowaniem Serwisu przez Użytkownika.

6. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7. Użytkownik jest odpowiedzialny za złamanie prawa lub szkodę wywołaną własnymi działaniami w Serwisie, w tym w szczególności za szkodę wywołaną podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 10. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dysku.

2. Korzystając z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług oraz iż warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu określone w niniejszym Regulaminie są dla niego zrozumiałe i je akceptuje.

3. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z danej usługi tj.:

a) w przypadku usługi prowadzenia Konta Użytkownika – z chwilą podania adresu poczty elektronicznej Użytkownika w formularzu rejestracji oraz naciśnięciu przycisku „Zarejestruj”,

b) w przypadku usługi składania zamówienia – z chwilą dodania produktu do koszyka, poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

c) w przypadku usługi newslettera – z chwilą podania swojego adresu poczty elektronicznej, złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz naciśnięcia przycisku „Subskrybuj Już Teraz!”,

d) w przypadku usługi formularza kontaktowego – z chwilą wypełnienia formularza oraz naciśnięcia przycisku „Wyślij”.

4. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika oraz wysyłaniu newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony. 

5. Umowa o świadczenie usługi składania zamówienia oraz korzystania z formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony:

a) w przypadku usługi składania zamówienia – do chwili złożenia zamówienia,

b) w przypadku usługi formularza kontaktowego – do chwili dostarczenia wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

§ 11. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na czas oznaczony ulega rozwiązaniu po upływie okresu, na jaki została zawarta.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na czas nieoznaczony ulega rozwiązaniu natychmiast po jej wypowiedzeniu. 

3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wydawnictwo@zielinskidawid.pl

4 Użytkownik może również w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi newslettera, naciskając przycisk „Anuluj subskrypcję” znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej przez Usługodawcę. 

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega również rozwiązaniu w momencie zakończenia korzystania z usługi przez Użytkownika.

6. Umowa ulega rozwiązaniu również w przypadku zamknięcia Serwisu przez Usługodawcę. Usługodawca jest uprawniony do zamknięcia Serwisu w każdym czasie.

7. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

8. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z usług Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

9. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 12. Składanie reklamacji

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu należy zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy lub mailowo na adres: wydawnictwo@zielinskidawid.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia zarzucanych nieprawidłowości.

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni.

4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje na papierze lub pocztą elektroniczną. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Shopping Cart