Regulamin Sklepu Internetowego 

www.zielinskidawid.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 1740 z późniejszymi zmianami).
 3. Konsument – Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.zielinskidawid.pl.
 5. Sklep lub Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny w domenie
  www.zielinskidawid.pl.
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Sprzedawca – Chocolate sp. z o.o. z siedzibą w Malborku przy ul. Westerplatte 36-38, 82-200 Malbork, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801297, NIP: 5792271756, REGON: 384236713.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. Dz.U.2020 poz. 287).
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 2. Zakres Regulaminu

 

1. Regulamin określa w szczególności warunki umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności warunki i sposób zawarcia umowy, odstąpienia od umowy, dokonywania zwrotu Towarów oraz składania reklamacji. 

2. Regulamin nie dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną. Szczegółowe warunki świadczenia tych usług znajdują się w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnym w Sklepie Internetowym.

II. WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Przed złożeniem Zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta o łącznej cenie za Towar wraz z podatkami oraz o wszystkich pozostałych kosztach, które Konsument jest zobowiązany ponieść.

4. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży.

5. Zamówienia składane są drogą elektroniczną. Sprzedawca zapewnia nieodpłatną funkcjonalność Sklepu polegającą na możliwości składania Zamówień drogą elektroniczną. Sposób składania zamówień i korzystania z usługi zawarty jest w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

6. Udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów oraz wysłanie faktury VAT następuje poprzez przesłanie Klientowi ww. informacji na podany adres e-mail.

7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail w odpowiedzi na złożone Zamówienie, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia przez Sprzedawcę.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem Sklepu Internetowego.

§ 4. Dostawa

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Wszelkie opłaty celne konieczne do uiszczenia w celu dostarczenia Towaru ponosi Klient.

3. Termin dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia złożenia Zamówienia.

§ 5. Metody i terminy płatności

 

1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w mBank numer 66 1140 2004 0000 3902 7919 0148,

b) płatnością w systemie Przelewy24, obsługiwanym przez PayPro S.A., ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, KRS: KRS 0000347935,

c) za pobraniem.

2. W przypadku płatności przelewem, należy użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności.

3. Płatności należy dokonać w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 3 ust. 6, z wyjątkiem sytuacji, gdy wybrano dostawę Towaru za pobraniem. 

4. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedawcy w terminie, o którym mowa w ust. 3, z wyjątkiem sytuacji, gdy wybrano dostawę Towaru za pobraniem.

§ 6. Odpowiedzialność 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady Towaru (rękojmia) na zasadach ogólnych.

2. Informacje i opinie prezentowane w Sklepie Internetowym lub w Towarach sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani porad biznesowych. Autor w książce opisuje swoją wiedzę oraz doświadczenie, wedle stanu na dzień jej wydania. Sprzedawca ani autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z decyzji inwestycyjnych lub biznesowych podjętych przez czytelników. 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację Zamówienia z przyczyn leżących po stronie przewoźnika. 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działań podmiotów trzecich, w szczególności podmiotu obsługującego płatności Przelewy24, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. b. 

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

1. Klientowi, będącemu Konsumentem przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru. 

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać na adres Sprzedawcy:

Chocolate sp. z o.o.

ul. Westerplatte 36-38

82-200 Malbork

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 

5. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres:

Chocolate sp. z o.o.

ul. Westerplatte 36-38

82-200 Malbork

6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7. Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania i powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8. Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania – w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieodbierania przesyłek wysłanych na jego adres za pobraniem.

12. W przypadku zwrotu Towaru wysłanego Klientowi za pobraniem, zwrot płatności nastąpi gotówką w formie przekazu pocztowego na adres Klienta, chyba, że Klient wskaże w formularzu odstąpienia inną formę zwrotu. Opłata za przekaz pocztowy zostanie potrącona z kwoty pozostającej do zwrotu. 

13. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje także osobie niebędącej Konsumentem w przypadku, o którym mowa w art. 38a Ustawy o prawach konsumenta. 

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

 

IV. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 8. Składanie reklamacji

 

1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy lub mailowo na adres: wydawnictwo@zielinskidawid.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj zarzucanych nieprawidłowości oraz datę ich stwierdzenia.

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni.

4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje na papierze lub pocztą elektroniczną. 

5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych metod rozstrzygnięcia sporu (internetowe rozstrzyganie sporów), dostępnych pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

V. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

§ 9. Prawa autorskie

1. Wszystkie Towary są chronione prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Żaden z zamieszczonych produktów ani materiałów ani jego część nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia autora. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze. 

2. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.zielinskidawid.pl – Formularz odstąpienia od umowy

…….……………….

 

 

                                                                                                            Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

Chocolate sp. z o.o.

ul. Westerplatte 36-38

82-200 Malbork

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia: ………………………………….

Proszę o zwrot zapłaconej ceny w następujący sposób*:

 • na następujący rachunek bankowy:  

Właściciel rachunku: …………………………………………..

Numer rachunku: ……………………………………………….

 • w inny sposób (proszę wskazać jaki): ……………………………………………………….

Data odbioru Towaru: ………………………… 

……………………………………

Podpis Klienta

*zaznaczyć odpowiedni kwadrat

Shopping Cart